oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Szkoła modlitwy

DWDD Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych

Kongregacja Odpowiedzialnych - coroczne duże spotkanie moderatorów i animatorów Ruchu

Nasze strony

Diecezjalna Diakonia Muzyczna w Katowicach

Oaza na Litwie

Centralna Diakonia Słowa

Nagrania i prezentacje diakonii z 36. KO
Nagrania dźwiękowe

Słowo programowe - ks. dr Adam Wodarczyk, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

Czego oczekuje od Ruchu Światło-Życie Kościół w Polsce, w kontekście aktualnych znaków i wyzwań czasu AD 2011 - abp Józef Michalik, Przewodniczący KEP

Co mówi Bóg współczesnemu Kościołowi przez papieża Benedykta XVI? - ks. dr Tomasz Jaklewicz

Ks. Wojciech Danielski jako charyzmatyczny kapłan - dr hab. Krzysztof Leśniewski

Wyzwania i inspiracje wynikające z beatyfikacji czcigodnego sługi Bożego Jana Pawła II - ks. dr hab. Grzegorz Ryś

90. rocznica urodzin sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego - sylwetka duchowa i łaski otrzymane za wstawiennictwem ojca Franciszka - ks. dr Adam Wodarczyk

Prezentacje diakonii:

Diakonia Misyjna

Prezentacja Centralnej Diakonii Modlitwy (ppt, 4,1 MB)

Prezentacja Centralnej Diakonii Ewangelizacji - cz. 1 (ppt, 1,9 MB)

Prezentacja Centralnej Diakonii Ewangelizacji - cz. 2 (ppt, 0,9 MB)

Prezentacja Centralnej Diakonii Wyzwolenia (ppt, 12,2 MB)

Prezentacja Centralnej Diakonii Życia (pps, 10,3 MB)

Prezentacja Centralnej Diakonii Misyjnej (ppt, 5,3 MB)

Prezentacja Centralnej Diakonii Liturgicznej (ppsx, 6,8 MB)

Prezentacja Centralnej Diakonii Komunikowania Społecznego (ppt, 1,4 MB)

Prezentacja Centralnej Diakonii Formacji Diakonii (ppt, 0,1 MB)

Prezentacja Centralnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych (ppt, 6,8 MB)

Prezentacja Diakonii Misyjnej, która nie została umieszczona w materiałach na Kongregacji Odpowiedzialnych. Ponieważ jest to stosunkowo młoda diakonia, zamieszczamy poniżej te materiały.

WCZORAJ

Misje odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana! Nowa ewangelizacja ludów chrześcijańskich znajdzie natchnienie i oparcie w oddaniu się działalności misyjnej. (Redemptoris Missio 2)

Diakonia Misyjna powstała trzy lata temu, gdy bp. Janusz Kaleta napisał list do Ruchu z prośbą o posłanie animatorów do pracy w Kazachstanie, dwie wolontariuszki z diecezji warszawsko-praskiej odpowiedziały na to wezwanie i wyjechały na pół roku do Atyrau. W tym samym czasie grupa osób zaczęła się spotykać, aby regularnie w modlitwie polecać je Panu Bogu. Można powiedzieć, że rozpoczęliśmy od słuchania Pana w Kościele, z odwagą wypełniając Jego słowa. Nikt z nas wtedy nie zastanawiał się co będzie dalej, nie mieliśmy gotowego planu na dalszą działalność. Po krótkim czasie zostaliśmy zaproszeni do prowadzenia rekolekcji ewangelizacyjnych na początku na Ukrainie, następnie Litwie, a potem jeszcze Łotwa, Hiszpania.

Warto też wspomnieć, że pierwszym latom działalności Diakonii towarzyszyły tematy:Idźcie i głoście, Czyńcie uczniów oraz Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów – hasła roku, które tak mocno dotykały tematyki ewangelizacyjnej, a nawet misyjnej były dla nas szczególnym światłem. Dzięki nim budziła się w nas świadomość, że Wielki Nakaz Misyjny Chrystusa jest naszym stałym zadaniem i wezwaniem, a do jego wypełniania powołana została właśnie Diakonia Misyjna.

Od początku angażowaliśmy się w wiele działań „około misyjnych” spotykając się z misjonarzami, współpracując z Kirche in Not, biorąc udział w festiwalach misyjnych czy prowadząc program adopcji na odległość, wszystko, aby rozbudzać w sobie ducha misyjnego. Dzięki takim inicjatywom nawiązujemy kontakty, ale też odkrywamy nowe drogi, którymi chce nas poprowadzić Pan.

Ostatnim bardzo ważnym doświadczeniem były rekolekcje I stopnia dla obcokrajowców zorganizowane w Krościenku pod hasłem Mission: Oasis. Zaprosiliśmy kilkanaście osób z Chin, Pakistanu, Kenii, Mołdowy i Słowacji, które mogły zaczerpnąć u źródła, ale było to niezwykle bogate doświadczenie dla nas i wielu innych osób z Ruchu pokazujące jak dużo entuzjazmu daje otwarcie się na misje.

DZIŚ I JUTRO

Mam wrażenie, że nadszedł moment zaangażowania wszystkich sił kościelnych w nową ewangelizację i w misję wśród narodów.Nikt wierzący w Chrystusa, żadna instytucja Kościoła nie może uchylić się od tego najpoważniejszego obowiązku: głoszenia Chrystusa wszystkim ludom. (Redemptoris Missio 3)

Słowa te zostały napisane ponad 30 lat temu, ale jesteśmy przekonani, że ten moment wciąż trwa i powinniśmy się w nie wsłuchiwać z taką samą gorliwością z jaką czynił to nasz Założyciel. Ks. Blachnicki z zapałem ucznia przyjmował nauczanie Jana Pawła II, który wielokrotnie przemawiał jako prorok naszych czasów. „Nikt” to znaczy również Ruch Światło-Życie, my także powinniśmy zaangażować się „w misję wśród narodów”. Może właśnie nasz Ruch, powołany przecież do głoszenia Ewangelii, formowania uczniów, służby na rzecz świata, ma stać się darem nowego życia dla krajów Zachodu i źródłem dojrzałości chrześcijan ze Wschodu i Południa. W tym krótkim fragmencie encykliki szczególnie przemawia maksymalizm słów: „wszystkich sił”, „nikt wierzący”, „żadna instytucja”, który sprawia, że nasza odpowiedź nie może być połowiczna, nie może to być pozorne zaangażowanie. Jezus nieustannie zaprasza swoich uczniów do udzielenia radykalnej odpowiedzi, a głoszenie Ewangelii to nasz „najpoważniejszy obowiązek”, również wśród innych narodów.

JAK RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE MOŻE ODPOWIEDZIEĆ NA MISYJNE WEZWANIE?

Ruch ma ogromne bogactwo w postaci systemu formacyjnego, drogi przygotowującej do podjęcia odpowiedzialności za Kościół. Ten dar został dany całemu Kościołowi i dlatego nie możemy go zatrzymać tylko dla siebie. Teraz już wiemy, że Diakonia Misyjna powstała, żeby prowadzić do dzielenia się charyzmatem Światło-Życie aż po krańce świata. Po trzech latach naszej posługi misyjnej Moderator Generalny w dniu 22.01.2011 na spotkaniu Centralnej Diakonii Jedności powołał Centralną Diakonię Misyjną, a tym samym wskazał, że jest to droga Ruchu. Dla nas jest to bardzo ważny znak potwierdzenia płynący od przełożonych Kościoła, a jednocześnie wezwanie do jeszcze większej odpowiedzialności za działania misyjne Ruchu.

MISJA:

Zakres działań Diakonii Misyjnej został określony poprzez sformułowanie, że jesteśmy Diakonią Ewangelizacji ad extra czyli poza granicami Polski. Oczywiście biorąc pod uwagę specyfikę posługi pełnionej poza krajem.

CELE:

1. Głoszenie Jezusa ochrzczonym, ale żyjącym daleko od Chrystusa oraz osobom nieochrzczonym

2. Głoszenie Jezusa wierzącym, zaangażowanym chrześcijanom dla pogłębienia ich wiary

3. Tworzenie struktur Ruchu Światło-Życie poza Polską we współpracy z Domowym Kościołem odnośnie rodzin. Doprowadzenie tych ludzi do samodzielności życia charyzmatem czyli pomnażania uczniów - To, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych (2Tm 2,2).

METODA:

1. Wysyłanie pełnych ekip ewangelizacyjnych, czyli kapłana oraz grupy świeckich lub samych świeckich, którzy najlepiej, aby byli posłani do miejsc, gdzie już pracują polscy misjonarze, duszpasterze.

2. Wchodzenie w środowiska innych krajów w drodze pre-ewangelizacji poprzez np. pracę nauczyciela, lekarza, wolontariusza itp. Pełnienie dzieł miłosierdzia, na bazie których później będzie rozwinięta praca ewangelizacyjna, katechumenalna.

DZIAŁANIA W POLSCE:

Priorytetem jest tworzenie Diakonii w diecezjach, czyli gromadzenie uczniów Pana spotykających się przynajmniej raz w miesiącu na: modlitwie, dzieleniu Słowem, formacji i planowaniu działań. Z pewnością nie każdy powołany jest do pełnienia posługi poza krajem, ale równie ważnym zadaniem jest stworzenie zaplecza modlitewnego i organizacyjnego Polsce, a także rozbudzanie ducha przez wszelkie inicjatywy i akcje misyjne.

FORMACJA:

1 rok – spotkania oparte na adhortacji Pawła VI Evangelii Nuntiandi, prowadzące do rozbudzenia zapału ewangelizacyjnego, ale także przygotowania praktycznego do podjęcia posługi ewangelizacyjnej

2 rok – skupiający się wokół encykliki Jana Pawła II Redemtoris Missio, poszerzający świadomość misyjną, ale przygotowujący też do ewentualnej posługi zagranicą.

POCZĄTEK

Nasze czasy, w których ludzkość jest w fazie przemian i poszukiwań, wymagają ożywienia działalności misyjnej Kościoła. Horyzonty i możliwości misji poszerzają się i my, chrześcijanie, jesteśmy przynaglani do odwagi apostolskiej, opartej na ufności pokładanej w Duchu. (Redemptoris Missio 3)

Wciąż jesteśmy na początku drogi, a powyższe założenia na pewno będą jeszcze podlegały weryfikacji i zmianom. Musimy pamiętać, że źródłem misji jest Duch Święty. Może nam się także wydawać, że te zamiary są na wyrost, a niektórzy nawet nazwą je szaleństwem, ale mamy wrażenie, że właśnie taką gorliwością zapalony był ks. Blachnicki. Sam przecież odwiedził mnóstwo krajów, zakładał Centrum Ruchu w Niemczech i Boliwii, z uwagą słuchał papieży i natychmiast udzielał odpowiedzi na ich wezwania. Mówił, że uczeń musi zostawić wszystko dla swojego Mistrza, aby pójść za nim, wszystko bez wyjątku. W końcu Ojciec Franciszek został nazwany „Gwałtownikiem Królestwa Bożego” i w tym szczególnie chcemy go naśladować.

Chcesz do nas dołączyć?

Agnieszka i Marcin Skłodowscy

Odpowiedzialni za Centralną Diakonię Misyjną

Tel. 502621490

misje@oaza.pl

www.misje.oaza.pl

Dod. Wiola Szepietowska dnia 8-03-2011 o godz. 14:17

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

j
ó
dziekuje (8-03-2011, 14:57)
Janek
wow!
Jesteście WIELCY :-) DZIĘKUJĘ (8-03-2011, 15:14)
Ola
Pięknie!!!
Piosenka z prezentacji diakonii misyjnej cały czas chodzi mi po głowie - dzięki!!!!!!!!! (8-03-2011, 17:12)
podniesiony na duchu
super
jestem pod wrażeniem technicznego zorganizowania; nie mogłem być na Kongregacji więc dziękuję za tę pracę włożoną w publikację (8-03-2011, 20:30)
Ania Wątróbska
Dziękuję!
Wielkie dzięki za udostępnienie nam tych materiałów i nagrań! Prezentacja Diakonii Misyjnej rzeczywiście piękna - już na Kongregacji mnie ujęła. Niesamowite dzieła, chwała Panu! :-) (8-03-2011, 22:04)
b
CDE
czy byla tez diakonia ewangelizacji? (9-03-2011, 16:26)
dipso
CDOR i CDFD
A będą zamieszczone prezentacje CDOR i CDFD? (9-03-2011, 17:34)
Wiola Szepietowska
będą
jak je dostaniemy :) włącznie z prezentacją CDE (9-03-2011, 17:37)
to bardzo dobrze
b
juz sie ciesze (9-03-2011, 20:51)
 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Radość Ewangelii (13-05-2014)

Święty Jan Paweł II - Papież Rodziny (29-04-2014)

Radość wieszczów (5-04-2014)

Odkryć Jana Pawła II (3-04-2014)

Msza na górze Wdżar (1-04-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.