oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Exsultate Deo

Paresia

Teczka roku

Nasze strony

Domowy Kościół w Szczecinie

Diecezja legnicka

Diakonia Misyjna w Łodzi

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie w Lublinie

Jako członkowie Ruchu niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy, że korzystając z dzieł Ojca Założyciela, oglądając fotografie z pierwszych lat Ruchu, czy słuchając nagrań z głosem ks. Franciszka korzystamy z archiwaliów, które dzięki zabezpieczeniu i opracowaniu szczęśliwie przetrwały do naszych czasów.

Ruch Światło-Życie ma to szczęście, że po naszym Założycielu zachowało się wiele dzieł pisanych i zarejestrowanych wypowiedzi, które ciągle mimo mijających lat wciąż zachwycają swoją aktualnością.

Przykład dokumentacji przechowywanej w archiwum. Rękopisy ks. F. Blachnickiego.

Aby móc nieprzerwanie korzystać z tego dziedzictwa w Ruchu Światło-Życie powstała specjalna komórka która zajmuje się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem archiwaliów pozostawionych przez Założyciela i związanych z historią Ruchu Światło-Życie. Jest to Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie w Lublinie.

Historia powstania archiwum i jego zasobu

Ks. Franciszek Blachnicki idąc za przykładem O. Maksymiliana Kolbego, przy dokumentowaniu życia Ruchu wykorzystywał najnowocześniejsze środki techniczne. Na podstawie gromadzonych akt opracowywał specjalne tomiki dokumentacji, ilustrujące najważniejsze wydarzenia, przygotowywał sprawozdania z rozwoju oaz itd. Założyciel zaplanował nawet utworzenie specjalnego Ośrodka Dokumentacji i Studiów Oazowych (ODiSO), który miał pełnić ważną rolę w ramach diakonii charyzmatu i świadectwa. Zebrany materiał wykorzystywało również Wydawnictwo Światło-Życie, które rozpowszechniało drukiem, homilie i konferencje wygłoszone przez Założyciela, słowa kard. Wojtyły i papieża Jana Pawła II skierowane do Ruchu, świadectwa uczestników oaz rekolekcyjnych itp.

Nagrania archiwalne zarejestrowane na kasetach magnetofonowych. Najwięcej nagrań pochodzi z Carlsbergu.

Ks. Franciszek Blachnicki był również autorem audycji radiowych, przygotowywanych w kraju przez Diakonię Środków Przekazu, a w Carlsbergu w Republice Federalnej Niemiec przez ośrodek Marianum. Ks. Blachnicki był nawet autorem scenariusza filmu o Ruchu „Księga i kamień”, nakręconego w 1979 roku podczas spotkania Ruchu Światło-Życie z Janem Pawłem II w Nowym Targu.

Materiały archiwalne w naturalny sposób gromadzono w miejscu ich powstawania. Dlatego każdy z centralnych ośrodków Ruchu posiadał dokumentację związaną z diakonią, którą prowadził: np. w Centrum na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem gromadzono akta Centralnej Diakonii Moderacji, Centralnej Diakonii Jedności, Centralnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych, Krucjaty Wyzwolenia Człowieka itd. W ośrodku w Zakopanem - dokumentację diakonii słowa (Redakcji Wydawnictw Ruchu), w Lublinie - diakonii liturgicznej, oraz diakonii deuterokatechumenatu (redagującej materiały formacyjne do pracy w ciągu roku), a w Krakowie – diakonii Domowego Kościoła. Od stopnia organizacji danego ośrodka zależała odpowiedzialność, z jaką prowadzono dokumentację, która dziś obrazuje rozwój poszczególnych dziedzin życia Ruchu Światło-Życie.

Gromadzeniem dokumentacji i prowadzeniem pierwszych archiwów zajmowała się diakonia stała ruchu oazowego – członkinie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.

W roku 1980 ks. Franciszek Blachnicki zaproponował nazwę Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie i opracował podstawowy wykaz akt dla archiwum dzieląc jego zasób według funkcji Ruchu Światło-Życie.

Staranne traktowanie dokumentacji przez ks. Franciszka Blachnickiego udzielało się również osobom odpowiedzialnym za jej wytwarzanie i gromadzenie. Pierwsze lata rozwoju Ruchu to okres władzy komunistycznej w Polsce gdzie partia prowadziła ciągłą walkę z Kościołem. Dokumentacja Ruchu stanowiła zatem szczególnie cenne informacje dla Służby Bezpieczeństwa, która planowo zajmowała się rozpracowaniem Ruchu Światło-Życie. Diakonia stała Ruchu (członkinie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła) zajmowały się zatem nie tylko prowadzeniem ale również ochroną wytwarzanej dokumentacji. W przypadku rewizji jakie przeprowadzano w centrach Ruchu Służbę Bezpieczeństwa szczególnie interesowała właśnie dokumentacja. Akta, które w toku jej działań zostały zatrzymane wchodzą obecnie w skład zasobu Instytutu Pamięci Narodowej.

Mimo tak trudnych warunków dokumentacja wytworzona przez Ruch zachowała się w dobrym stanie do dnia dzisiejszego.

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie współcześnie

Ks. Franciszek Blachnicki w swoim testamencie zapisał prawa autorskie do swoich tekstów i przemówień Instytutowi Niepokalanej Matki Kościoła, który od początku służył dziełu oaz. Instytut Niepokalanej Matki Kościoła jako odpowiedzialny za spuściznę po ks. Blachnickim powołał do istnienia w roku 1998 Instytut im. Ks. Franciszka Blachnickiego. Zadaniem Instytutu jest przede wszystkim zachowanie duchowej spuścizny ks. Franciszka Blachnickiego, działalność naukowo-badawcza i wychowawcza dla pogłębienia i rozwoju działalności formacyjnej, określonej przez ks. Franciszka Blachnickiego. Swoje zadania Instytut realizuje m. in. poprzez opiekę nad zbiorami stanowiącymi dziedzictwo ks. Franciszka Blachnickiego, zabezpieczenie i opracowywanie ich, oraz udostępnianie i rozpowszechnianie.

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie zostało zlokalizowane w jednym z domów centrum Ruchu w Lublinie. Jest to dom który należał do ks. dr. Wojciecha Danielskiego, drugiego moderatora Ruchu Światło-Życie i w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych służył działalności liturgicznej Ruchu.

Dom przy ul. ks. W. Danielskiego, w którym mieści się Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie.

Pierwszym procesem, który podjęło powstałe w 2001 roku archiwum było scalenie dokumentacji znajdującej się w kilku ośrodkach Ruchu. Najwięcej dokumentacji znajdowało się w archiwum w Krościenku (ok. 60%) oraz w Katowicach (ok. 25%). Obecnie zasadniczo cały zasób akt wytworzony w centrach Ruchu do roku 2000 przechowywany jest w Lublinie.

Zasób Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie

Na zasób dokumentacji składają się zarówno akta jak i bardzo liczne zbiory dokumentacji mechanicznej. Obok dokumentacji Ruchu Światło-Życie w zasobie archiwum znalazła się również dokumentacja dzieł związanych z Ruchem Światło-Życie, a zainicjowanych jeszcze przez Założyciela.

Historia zasobu Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie została ściśle związana z twórcą Ruchu Światło-Życie ks. prof. Franciszkiem Blachnickim. Najstarsze dokumenty spośród podstawowego zasobu to osobiste dokumenty ks. Franciszka Blachnickiego pochodzące z czasów jego młodości (świadectwa szkolne, grypsy i listy z obozów i więzień nazistowskich z czasów wojny, notatki z czasów jego studiów seminaryjnych w latach 1945-1950). Wraz z innymi dokumentami osobistymi ks. Franciszka Blachnickiego niezwiązanymi wprost z dziełami, które zainicjował akta tworzą najstarszy chronologicznie zespół aktowy archiwum pod nazwą: „Ks. Franciszek Blachnicki”.

Największy zespół aktowy w archiwum to „Ruch Światło-Życie.” Inicjują go dokumenty pochodzące z lat pięćdziesiątych związane z pedagogią ministrancką. Najmłodsze dokumenty z tego zespołu sięgają roku 2000. Dokumentacja z okresu minionej dekady jako współczesna nadal znajduje się w sekretariatach poszczególnych centrów i diakoni Ruchu. Kolejne chronologicznie akta tworzy zespół „Krucjata Wstrzemięźliwości” z lat 1956-1960 (wcześniej pod nazwą „Krucjata Trzeźwości”).

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie jest również sukcesorem dokumentacji Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej które w latach 1967-1995 było ściśle związane z ruchem oazowym. Placówka posiada również materiały sekretariatu Studium Liturgiczno-Pastoralnego przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W archiwum znalazły się również materiały związane z rozwojem kolejnych dzieł tworzonych przez ks. Franciszka Blachnickiego:

  • zainicjowanej w roku 1978 Krucjaty Wyzwolenia Człowieka,
  • powstałego w roku 1980 programu Wielkiej Ewangelizacji „Ad Christum Redemptorem”,
  • utworzonej w roku 1981 w RFN Chrześcijańskiej Służby Społecznej.

Staraniem pierwszego dyrektora archiwum Pani Grażyny Wilczyńskiej (INMK) archiwum zebrało również dokumentację związaną z życiem i działalnością ks. dr. Wojciecha Danielskiego, drugiego moderatora Ruchu Światło-Życie (w latach 1982-1985).

Ponadto archiwum posiada w swoim zasobie dokumentację specjalną. Przede wszystkim są to dokumenty związane z ruchem „Solidarności” oraz sukcesje po różnych osobach związanych z Ruchem Światło-Życie (np. młodym animatorze Ruchu Szymonie Lebiediewie).

Poważną część zasobu tworzą wydawnictwa zwarte i ciągłe. Od samego początku działalności ks. Franciszek Blachnicki przykładał niezwykłą wagę do działalności wydawniczej. Wykorzystując okres popaździernikowej odwilży ks. Blachnicki rozwinął działalność wydawniczą w ramach Krucjaty Wstrzemięźliwości w latach 1957-1960. Prowadzenie działalności wydawniczej szerszej niż pozwalały na to ograniczane do minimum zezwolenia Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk było jednym z dwu zarzutów za które ks. Blachnicki otrzymał wyrok w roku w roku 1961. To jednak nie zniechęciło ks. Blachnickiego i już w drugiej połowie lat sześćdziesiątych rozpoczął wydawanie Biuletynu Odnowy Liturgii oraz innych materiałów liturgicznych. Na potrzeby dynamicznie rozwijającego się Ruchu Światło-Życie wydawano również wiele podręczników i materiałów formacyjnych. W roku 1979 utworzono nawet specjalne wydawnictwo „Światło-Życie”. W roku 1981 dzieła skupione wokół idei Ruchu Światło-Życie wydawały aż 10 różnych tytułów czasopism. Wszystkie te materiały były wydawane poza kontrolą państwa i dziś wchodzą w skład rzadkich zbiorów bibliotecznych literatury bezdebitowej. W Archiwum Głównym Ruchu Światło-Życie zgromadzono po trzy egzemplarze wszystkich druków wydawnictw związanych z dziełami ks. Franciszka Blachnickiego.

Poza dokumentacją aktową Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie posiada ogromny jak na polskie warunki zbiór nagrań. Wśród ok. 10 tysięcy godzin nagrań ponad trzy i pół tysiąca godzin to nagrania ilustrujące działalność ks. Franciszka Blachnickiego i Ruchu Światło-Życie w okresie Jego moderatorstwa. Zbiory tworzą nagrania zarejestrowane na taśmach szpulowych i kasetach magnetofonowych.

Trzeci najważniejszy zbiór dokumentacji w archiwum stanowią kolekcje fotografii i slajdów. Łącznie archiwum posiada około 15 tysięcy fotografii obrazujących życie i działalność Założyciela oraz historię Ruchu od jego początków aż po ostanie lata. Zbiory fotografii archiwum zawdzięcza licznym darowiznom fotografów - członków Ruchu (do najbogatszych kolekcji należą fotografie: ks. Józefa Grygotowicza, ks. Huberta Lupy, Jerzego Wolskiego oraz Barbary Młodzianowskiej).

Skala opracowania zasobu

Na obecnym etapie dokumentacja aktowa archiwum została opracowana w około 70% (z czego zdigitalizowano ok. 2%). Fotografie i slajdy zostały opracowane i zdigitalizowane na poziomie ok. 75 %. Zdecydowanie słabiej przedstawia się poziom opracowania i digitalizacji nagrań. Mimo imponującej ilości ponad tysiąca godzin zdigitalizowanych nagrań nadal jest to tylko ok. 23% nagrań z głosem lub udziałem Ojca Franciszka Blachnickiego.

Opracowanie dokumentacji mechanicznej poza czasochłonną pracą wykwalifikowanego archiwisty wymaga jeszcze środków technicznych które ograniczają tempo prac w tym zakresie.

Dokumentacja aktowa i mechaniczna, która została opracowana posiada inwentarze szczegółowe które umożliwiają przeszukiwanie zasobu w formie elektronicznej.

Brak odpowiedniego sprzętu (głównie zwykłych skanerów) uniemożliwia również szybsze prowadzenie digitalizacji dokumentacji aktowej.

Diakonia archiwum

Obecnie w archiwum pracownikiem archiwum jest Monika Wiatrowska (INMK) która obsługuje interesantów i kieruje oraz nadzoruje prace prowadzone w archiwum. Dzięki zawartej w roku 2005 umowie pomiędzy Instytutem im. Ks. Franciszka Blachnickiego a Instytutem Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II archiwum znajduje się pod stałym nadzorem pracowników archiwistyki KUL.

Dzięki zainicjowanej współpracy w archiwum odbywają się kursowe ćwiczenia laboratoryjne studentów Instytutu Historii KUL oraz Instytutu Historii Kościoła specjalizacji archiwalnej. Podczas zajęć studenci pod nadzorem pracowników naukowych opracowują dokumentację aktową i mechaniczną. Ponadto wielu studentów pod kierunkiem Pani Moniki Wiatrowskiej wykonuje w archiwum praktyki archiwalne I i II stopnia. Jest to nieoceniony wkład w prace archiwum oraz możliwość popularyzacji idei Ruchu wśród młodych historyków.

Dzięki tym wszystkim działonom oraz wsparciu finansowemu ze strony członków Ruchu nasze stosunkowo niewielkie archiwum stanowi jedną z najnowocześniejszych placówek archiwalnych w kraju.

Plany na przyszłość

Poza bieżącą pracą archiwum wśród planów na najbliższą przyszłość należy wymienić:

  • Przygotowanie strony internetowej Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego z informacjami o zasobie archiwum Ruchu
  • Dalsze opracowanie i zdigitalizowanie nagrań z głosem ks. Franciszka Blachnickiego
  • Dalsza digitalizacja dokumentacji aktowej z czasów ks. Franciszka Blachnickiego

Niestety poważnym problemem archiwum, które z natury rzeczy jak każde archiwum generuje tylko niewielkie środki na swoje utrzymanie boryka się ono z poważnymi trudnościami finansowymi. I nie chodzi tu nawet o jakieś szczególne wydatki co raczej o codzienne funkcjonowanie które pociąga za sobą stałe koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń (pracowni i magazynu), konserwacją sprzętu, wydatkami na artykuły biurowe czy nośniki danych. Cieszy nas stałe wsparcie ze strony Stowarzyszenia „Diakonia”, redakcji „Listu Domowy Kościół” oraz Wydawnictwa Światło-Życie. Jest to poczucie odpowiedzialności za dziedzictwo które musi być chronione i opracowywane by dalej mogło nam służyć. Cieszą nas również różnego rodzaju darowizny sprzętu elektronicznego który umożliwia nam opracowywanie materiałów. Obecnie np. archiwum szczególnie potrzebuje zwykłych skanerów płaskich oraz wymiany najstarszych komputerów, które po zainstalowaniu Worda pozostawiają na dysku 2MB pamięci (sic!).

Każde dodatkowe wsparcie umożliwia zabezpieczenie kolejnych materiałów archiwalnych. Zwłaszcza nagrania zarejestrowane na taśmach szpulowych i kasetach magnetofonowych z każdym rokiem ulegają coraz większej degradacji. Jest to wynikiem postępującej kruchliwości taśmy. Ponadto zwłaszcza kasety magnetofonowe ulegają stopniowemu rozmagnesowaniu i nagranie staje się coraz słabsze. Wszystkie dotychczas zdigitalizowano nagrania udało się sfinansować dzięki wsparciu jakie otrzymało archiwum w latach dziewięćdziesiątych ze strony Fundacji „Światło-Życie”.

Dzięki pracom prowadzonym w archiwum mamy dziś stały dostęp do wielu cennych materiałów, które prezentuje w swoich książkach choćby Wydawnictwo Światło-Życie. Dzięki zachowanym materiałom archiwalnym możemy poznawać dzieła Ojca Założyciela i czerpać inspirację z naszej bogatej historii. Ojciec żył w określonej rzeczywistości, nie wszystko co zainicjował udało mu się w pełni zrealizować. Wiele spośród rozpoczętych dzieł pozostawił swoim następcom. Instytut im. Ks. Franciszka Blachnickiego ze swoimi głównymi działami: Archiwum Głównym Ruchu Światło-Życie i Wydawnictwem Światło-Życie pragnie prezentować myśl Ojca Założyciela i krzewić ją we współczesnym Kościele.

tekst i zdjęcia: Robert Derewenda

dyrektor Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie w Lublinie

artykuł ukazał się w 103. numerze Oazy (styczeń-marzec 2012)

Aby skorzystać z dokumentacji w Archiwum Głównym Ruchu Światło-Życie należy:

  1. Złożyć pisemny wniosek określający zakres poszukiwanej dokumentacji i cel badań.
  2. W przypadku prac naukowych do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od promotora o zakresie prowadzonych badań.

Wnioski należy kierować pod adresem:

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie w Lublinie

ul. Ks. Wojciecha Danielskiego 13

20-806 Lublin

archiwum@oaza.org.pl

Dod. Wiola Szepietowska dnia 21-09-2013 o godz. 10:23

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

sebastian sebastian
zły mail
archiwum@oaza.org.pl? nie ma takiego maila (6-12-2013, 16:14)
R. Derewenda
Przepraszamy za błąd!
Właściwy adres do archiwum Ruchu to: archiwum@oaza.pl, patrz: http://www.ifb.oaza.pl/index.php/archiwum-glowne/kontakt (21-12-2013, 22:36)
 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Radość Ewangelii (13-05-2014)

Rocznica powrotu Ojca (1-04-2014)

Otwórzcie drzwi Chrystusowi (27-03-2014)

Jak na oazie z Ojcem Franciszkiem (13-03-2014)

Wydawnictwo Światło-Życie zaprasza! (8-03-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.